Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach

Publikacja Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy oraz zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Opracowanie poparte zostało orzecznictwem sądów powszechnych rozstrzygającym najbardziej kontrowersyjne problemy pojawiające się w tej tematyce. Ponadto zostało ono wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej oraz procedurą nawiązania, rozwiązania oraz wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:
  • • jak zawrzeć umowę o pracę na czas zastępstwa nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
  • • czy w publicznym przedszkolu istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela na umowę o pracę na podstawie przepisów kodeksu pracy,
  • • czy asystent nauczyciela przed zatrudnieniem powinien przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności,
  • • czy wójt gminy może zobowiązać dyrektorów szkół  i przedszkoli do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK,
  • • z jaką datą należy przekształcić stosunek pracy w związku z uzyskaniem przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego,
  • • czy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, należy wypłacić odprawę,
  • • czy dyrektor może udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia po złożeniu mu wypowiedzenia stosunku pracy,
  • • na jakiej podstawie prawnej należy dokonać rozwiązania stosunku pracy z emerytem,
  • • czy wygaśnięcie stosunku pracy należy traktować jednoznacznie z rozwiązaniem umowy o pracę.
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich pozostałych osób zainteresowanych omawianą tematyką.Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.