Spis treści

Słowo wstępne 
KOMENTARZ

I. ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI
1.  Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 
1.1.    Podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem 
1.1.1.    Uwagi wprowadzające 
1.1.2.    Umowa o pracę 
1.1.3.    Mianowanie 
1.1.4.    Przekształcenie z mocy ustawy stosunku pracy na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania 
1.2.   Umowa o pracę na czas określony 
1.3.   Umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo) lub wynikająca z potrzeb organizacyjnych szkoły 
1.4.   Umowa o pracę na czas nieokreślony 
2.  Zatrudnianie nauczycieli w zespołach szkół 
3.  Zatrudnianie w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i wychowawców świetlicy 
3.1.   Zadania asystenta 
3.2.   Kwalifikacje asystenta  • 34
3.3.   Warunki pracy asystenta 
4.  Obowiązek przedkładania informacji o niekaralności w kontekście nauczycielskich stosunków pracy 
4.1.   Wprowadzenie 
4.2.   Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
4.2.1.   Przekształcenie stosunku nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania 
4.2.2.   Jednoczesne zatrudnienie w kilku szkołach a dokumentacja pracownicza 
4.2.3.   Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole 
4.2.4.  Nawiązywanie kolejnych stosunków pracy z tym samym pracodawcą 

II. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
1.  Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony 
1.1.    Wprowadzenie 
1.2.   Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania 
1.2.1.    Na wniosek nauczyciela 
1.2.2.   W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy 
1.2.3.   W razie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy 
1.2.4.   W razie uzyskania negatywnej oceny pracy 
1.2.5.   Na mocy porozumienia stron 
1.2.6.   Niezgłoszenie się na badania okresowe lub kontrolne 
1.3.   Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 
1.4.   Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony 
1.5.   Rozwiązanie umownego stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego 
2.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce 
2.1.   Wypowiedzenie stosunków pracy na podstawie art. 20 KN 
2.1.1.    Zastosowanie art. 20 KN 
2.1.2.   Kryteria doboru do zwolnienia 
2.1.3.   Skrócenie okresu wypowiedzenia 
2.2.   Stan nieczynny 
2.3.   Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy 
2.3.1.   Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania 
2.3.2.   Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy 
2.3.3.   Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy 
2.3.4.   Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny 
2.3.5.   Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy 
2.4.   Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi 
2.4.1.   Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 20 KN 
2.4.2.   Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania (art. 23 KN) a kwestia konsultacji związkowych 
2.4.3.   Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 27 KN 
3.  Rozwiązanie stosunku pracy z księdzem oraz nauczycielem religii 
4.  Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego 
4.1.   Urlop macierzyński i rodzicielski 
4.2.   Urlop wychowawczy 
4.3.   Urlop dla poratowania zdrowia 
4.4.  Urlop bezpłatny 

III. WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA
1.  Zagadnienia wstępne 
2.  Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków 
3.  Prawomocne skazanie nauczyciela za popełnienie przestępstwa 
4.  Tymczasowe aresztowanie 
5.  Nawiązanie stosunku pracy na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów 
6.  Nawiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów o kwalifikacjach nauczyciela 

PROCEDURY
1.  Procedura nawiązania stosunku pracy z nauczycielem 
1.1.    Czynności poprzedzające nawiązanie stosunku pracy 
1.2.   Zawarcie umowy o pracę na czas określony 
1.3.   Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony 
1.4.   Zawarcie stosunku pracy przez mianowanie 
1.5.   Zawarcie umowy z osobą niebędącą nauczycielem 
1.6.   Zawarcie umowy z asystentem nauczyciela 
2.  Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 
2.1.   Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 
2.2.   Fakultatywne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 
2.3.   Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku przejścia na emeryturę w trybie art. 88 KN 
2.4.   Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela 
3.  Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę 
3.1.   Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony 
3.2.   Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
3.3.   Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 20 KN 
3.4.   Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela 
4.  Procedura wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela 
4.1.   Obligatoryjne wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 
4.2.   Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela 

WZORY DOKUMENTÓW



I. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
1.  Kwestionariusz osobowy dla pracownika 
2.  Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego 
3.  Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą 
4.  Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela 
5.  Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania 
6.  Umowa o pracę na czas określony (z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji)
7.  Umowa o pracę na czas nieokreślony 
8.  Akt mianowania nauczyciela 
9.  Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół 
10.  Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania 
11.  Wniosek do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem 
12.  Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem 
13.  Umowa z asystentem nauczyciela 

II. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
14.  Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela 
15.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż rok 
16.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy 
17.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek negatywnej oceny pracy 
18.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii 
19.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny 
20.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły 
21.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych 
22.  Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny 
23.  Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 
24.  Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia 
25.  Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron 
26.  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne 
27.  Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę 
28.  Świadectwo pracy 
29.  Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy 
30.  Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy 
31.  Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem 
32.  Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem z powodu niezdolności nauczyciela do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż rok 

III. WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA
33.  Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa 
34.  Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem 6-miesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym 
35.  Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy podjęcia pracy 
36.  Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek nieprzystąpienia do pracy 
37.  Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek śmierci pracownika (informacja dla rodziny zmarłego nauczyciela)